Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online shop worden geplaatst door consumenten en ondernemers.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit liggen. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Deze AV gelden ook voor toekomstige zakelijke relaties met ondernemers zonder dat wij daar opnieuw naar hoeven te verwijzen. Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan afgewezen; zij maken alleen deel uit van het contract als wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Contractuele partner, afsluiten van contract

De koopovereenkomst tussen adelmayer Inh. Florian Butza, Obenkatternberg 9b, 42655 Solingen en de klant komt tot stand wanneer wij de bestelling bevestigen door middel van een orderbevestiging.

Door de producten in de online shop te plaatsen, doen wij een bindend aanbod om een overeenkomst voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje plaatsen en uw gegevens vóór het verzenden van uw bindende bestelling te allen tijde corrigeren met behulp van de daarvoor bestemde en in het bestelproces toegelichte correctiehulpmiddelen. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod voor de goederen in het winkelmandje accepteert door op de bestelknop te klikken en er een bestellingsbevestiging uit ons systeem volgt. Als u geen bevestiging ontvangt, is er geen koopovereenkomst gesloten en bestaat er geen wettelijke aanspraak.

3. Contracttaal, contracttekstopslag
De beschikbare taal voor het afsluiten van het contract is Duits.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten worden toegevoegd aan de aangegeven productprijzen. Meer informatie over de verzendkosten vind je bij de aanbiedingen.

We leveren alleen per postorder. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

5. Betaling en verzendkosten

Verzendkosten

Verzending binnen Europa is gratis.

De volgende betaalmethoden zijn beschikbaar in onze winkel:

Creditcard
Wanneer u uw bestelling plaatst, stuurt u ons ook uw creditcardgegevens.
Zodra je als rechtmatige kaarthouder bent gelegitimeerd, vragen we je creditcardbedrijf om de betalingstransactie te starten, onmiddellijk nadat je de bestelling hebt geplaatst. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en je kaart wordt gedebiteerd.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorverwezen naar de website van de onlineprovider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst registreren, je met je toegangsgegevens legitimeren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de shop vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
De betalingstransactie wordt direct daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Sofort
Na het plaatsen van de bestelling wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Sofort GmbH. Om het factuurbedrag via Sofort te kunnen betalen, moet je voor deelname aan Sofort een online bankrekening met PIN/TAN-procedure hebben geactiveerd, je dienovereenkomstig legitimeren en de betaalopdracht aan ons bevestigen. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces. De betalingstransactie wordt direct daarna door Sofort uitgevoerd en je rekening wordt gedebiteerd.

Klarna

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft Klarna-componenten in deze website geïntegreerd. Klarna is een aanbieder van online betaaldiensten die aankopen op rekening of flexibele betaling in termijnen mogelijk maakt. Klarna biedt ook andere diensten aan, zoals kopersbescherming of een identiteits- en kredietcontrole.

Amazon Pay
Tijdens het bestelproces word je doorgestuurd naar de website van de online aanbieder Amazon voordat je het bestelproces in onze online shop afrondt. Om het bestelproces te voltooien en het factuurbedrag via Amazon te betalen, moet je daar geregistreerd zijn of je eerst registreren en legitimeren met je toegangsgegevens. Daar kun je het afleveradres en de betaalmethode selecteren die bij Amazon zijn opgeslagen en het gebruik van je gegevens door Amazon en de betalingsinstructie aan ons bevestigen. Je wordt dan teruggeleid naar onze online shop, waar je het bestelproces kunt afronden.
Onmiddellijk na het plaatsen van de bestelling vragen we Amazon om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door Amazon. Je ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Stripe
Als u kiest voor een betalingsmethode die wordt aangeboden via de betalingsdienstaanbieder “Stripe”, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij de gegevens doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, bankcode, creditcardnummer indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over gegevensbescherming van “Stripe” vindt u op het volgende internetadres:
https://stripe.com/nl/privacy#translation.

SEPA Lastschrift 

Algemene informatie

Het SEPA Direct Debit Mandaat wordt beheerst door het “SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook” van de European Payments Council (European Payments Council).

Het ontwerp van de SEPA-incassomachtiging ligt niet vast, alleen de inhoud. De wettelijk relevante tekst van de SEPA-incassomachtiging moet als volgt worden gespecificeerd:

Ik (Wij) machtig [naam begunstigde] om betalingen van mijn (onze) rekening te innen door middel van automatische incasso. Tegelijkertijd geef ik (geven wij) mijn (onze) bank opdracht om de automatische incasso’s te honoreren die door [naam begunstigde] op mijn (onze) rekening zijn getrokken.

Opmerking: Ik (Wij) kan (kunnen) terugbetaling van het afgeschreven bedrag eisen binnen acht weken na de datum van afschrijving. De met mijn (onze) bank overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing.“

De SEPA-incassomachtiging moet ook de volgende informatie bevatten:

 • Naam, adres en crediteurenidentificatienummer van de begunstigde. Het crediteurenidentificatienummer wordt uitgegeven door de Deutsche Bundesbank.
  (glaeubiger-id.bundesbank.de).
 • Referentie mandaat
 • Geef aan of het mandaat geldt voor terugkerende betalingen of een eenmalige betaling. (Terugkerende betalingen / Eenmalige betaling)
 • Naam, adres, rekeninggegevens en handtekening van de schuldenaar) en de datum van ondertekening.

De referentie van het mandaat individueel toegewezen door de schuldeiser

 • in combinatie met het identificatienummer van de crediteur het respectieve mandaat op unieke wijze identificeert,
 • is maximaal 35 alfanumerieke tekens lang en
 • kan in het mandaat worden opgenomen of op een later tijdstip aan de schuldenaar worden meegedeeld.

Voorbeeldformulier voor een SEPA Core Incassomachtiging

<Naam en adres van de organisatie>

Crediteur ID: <wordt uitgegeven door de Bundesbank>

Mandaatreferentie nr:

Terugkerende betalingen / of eenmalige betaling (vul slechts één item in op het mandaat)

SEPA Automatische Incasso Mandaat

Ik/Wij machtig(en) de

<Naam van de begunstigde, >

om betalingen van mijn/onze rekening te innen door middel van automatische incasso.

Tegelijkertijd instrueer ik/wij mijn/onze bank om het verschuldigde bedrag te innen van

<Naam van de begunstigde,>

automatische incasso’s uit te voeren die van mijn/onze rekening zijn afgeschreven.

Opmerking: ik/wij kan/kan/kunnen binnen acht weken na de datum van debitering de terugbetaling van het gedebiteerde bedrag eisen. De met mijn/onze bank overeengekomen voorwaarden zijn van toepassing.

Rekeninghouder: <Voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad>,

Kredietinstelling: <Naam van de bank van de schuldenaar / >

BIC: * <BIC van de bankgegevens van de debiteur / >

IBAN: <IBAN van de bankgegevens van de debiteur / >

<Locatie>, <Datum> <Handtekening van de schuldenaar / >

*Opmerking: vanaf 1 februari 2014 mag de BIC worden weggelaten als het IBAN begint met DE.

Betaling met giropay

Bij het betalen met giropay heeft u de mogelijkheid om uw bekende BIC en IBAN in te voeren tijdens het bestelproces, waardoor u snel en gemakkelijk kunt betalen. U hoeft zich niet te registreren om giropay te gebruiken. U gebruikt gewoon de toegangsgegevens voor internetbankieren (PIN en TAN) van uw bank of spaarbank. Voor kleine bedragen tot 30 euro zien steeds meer banken af van de TAN-invoer.

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Voor ondernemers geldt bovendien het volgende: Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; u draagt alle vorderingen die uit deze doorverkoop voortvloeien – ongeacht een eventuele combinatie of vermenging van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust met een nieuwe zaak – ter hoogte van het factuurbedrag bij voorbaat aan ons over en wij accepteren deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen als u uw betalingsverplichtingen niet nakomt.

7. Transportschade

Voor consumenten geldt het volgende:
Als goederen worden geleverd met duidelijke transportschade, klaag dan zo snel mogelijk over dergelijke gebreken bij de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, in het bijzonder uw garantierechten. Je helpt ons echter wel om onze eigen claims tegen de vervoerder of de transportverzekeraar te doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende:
Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering gaat op u over zodra wij het artikel hebben geleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren. Voor handelaren geldt de in § 377 HGB geregelde inspectie- en meldingsplicht. Als u ons niet op de hoogte stelt zoals daarin is bepaald, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek niet herkenbaar was tijdens de inspectie. Dit geldt niet als wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

8. Garantie en waarborg

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. Voor consumenten bedraagt de verjaringstermijn voor garantieclaims voor gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers bedraagt de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken een jaar vanaf de risico-overgang; de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres volgens § 478 BGB blijven onaangetast.
Met betrekking tot ondernemers gelden alleen onze eigen informatie en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor openbare verklaringen van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Als het geleverde artikel gebreken vertoont, verlenen wij aanvankelijk garantie aan ondernemers, naar onze keuze door het gebrek te verhelpen (verbetering achteraf) of door een artikel zonder gebreken te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorte termijnen gelden niet voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

 • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim en bedrieglijk opzet
 • in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
 • binnen de reikwijdte van een garantiebelofte, indien overeengekomen
 • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden vindt u bij het product en op speciale informatiepagina’s in de online shop.

9. Aansprakelijkheid

Wij zijn altijd onbeperkt aansprakelijk voor claims op basis van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt.

 • in geval van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • in geval van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim,
 • voor garantietoezeggingen, indien overeengekomen, of
 • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt uitgebreid.

In geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming essentieel is voor de correcte uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de schade die op het moment van het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het optreden typisch te verwachten was. Anders zijn schadeclaims uitgesloten.

10. Geschillen oplossen
De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

11. Slotbepalingen

Als u een ondernemer bent, is het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Als u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht, is de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen ons en u onze statutaire zetel.

 

12 Concurrentie
(1) De organisator organiseert een wedstrijd. Hiervoor heeft hij een of meer
prijzen ter beschikking gesteld en zal deze aan de winnaar(s) toekennen overeenkomstig de volgende voorwaarden.
de winnaars.
(2) Deelname vereist geen aankoop van goederen of diensten.

§ 3 Deelname
(1) De deelnemer neemt deel aan de wedstrijd door te voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Dit is in het bijzonder het correct invullen van het deelnameformulier. Er kunnen ook andere voorwaarden zijn die te vinden zijn in de publicatie van de wedstrijd (zoals het vervullen van bepaalde taken).
(2) Deelname aan de wedstrijd is gratis. Voor deelname hoeft geen gebruik te worden gemaakt van betaalde diensten.
(3) Slechts één specifieke natuurlijke persoon mag deelnemen; rechtspersonen mogen niet deelnemen. Meerdere inzendingen onder pseudoniemen of andere e-mailadressen zijn niet toegestaan en zullen leiden tot uitsluiting van de competitie.
(4) Aan de vereisten voor deelname moet tijdens de duur van de wedstrijd worden voldaan en op de aangeboden wijze worden ingediend bij de organisator. Deelname op een andere dan de aangeboden wijze (bijv. een ander e-mailadres van de organisator) is uitgesloten en wordt niet in behandeling genomen. Aanvragen voor deelname die voor of na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
(5) Deelname door minderjarigen met beperkte handelingsbevoegdheid is alleen mogelijk vanaf 14 jaar en alleen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers.

13 Gratis cadeau vanaf een bepaalde aankoopwaarde

 

(1) De deelnemer neemt deel aan de promotie door te voldoen aan de deelnamevoorwaarden. Er kunnen ook andere voorwaarden zijn die te vinden zijn in de publicatie van de actie (bijv. het vervullen van bepaalde taken of recht op gratis artikelen).

(2) Slechts één specifieke natuurlijke persoon mag deelnemen; rechtspersonen mogen niet deelnemen. Meervoudige deelname onder pseudoniemen of andere e-mailadressen is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van deelname aan de actie.

(3) Aan de deelnamevoorwaarden moet gedurende de looptijd van de actie worden voldaan en op de aangeboden wijze worden ingediend bij de organisator. Deelname op een andere manier dan aangeboden voor deelname (bijv. een ander e-mailadres van de organisator) is uitgesloten en wordt niet in behandeling genomen. Aanvragen voor deelname die voor of na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

In het geval van een systeemfout is er geen wettelijk recht op meer dan de hoeveelheden die in de actie worden beschreven.

 

Algemene voorwaarden gemaakt met de Trusted Shops Juridische copywriter in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Alternatieve geschillenbeslechting in overeenstemming met art. 14 lid 1 ODR-VO en § 36 VSBG:

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je kunt vinden op https://ec.europa.eu/consumers/odr. We zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

  0
  Je winkelmandje
  Je winkelmandje is leegNaar de winkel
   Calculate Shipping