Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de exploitant in de wettelijke kennisgeving van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en zogenaamde analyseprogramma’s.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s vindt u in het volgende privacybeleid.

2. Hosting en CDN (Content Delivery Networks)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, toegang tot de website en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt voor het uitvoeren van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn prestatieverplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te garanderen, hebben we een orderverwerkingscontract afgesloten met onze hoster.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

adelmayer
Florian Butza
Obenkatternberg 9b
42655 Solingen

Telefoon: 0212 / 685 987 88
E-Mail: service@adelmayer.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 1 GDPR).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting bestaat om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. rekeningnummer voor automatische incassomachtiging) na het afsluiten van een belastbaar contract, zijn deze gegevens nodig voor de betalingsverwerking.

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) vinden uitsluitend plaats via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen de betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevensverwerking te beperken in plaats van te wissen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
 • Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemateriaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

In sommige gevallen kunnen er ook cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van het externe bedrijf te gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder deze cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om gebruikersgedrag te evalueren of reclame weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, worden de cookies in kwestie uitsluitend op basis van deze toestemming opgeslagen (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies worden gebruikt door externe bedrijven of voor analysedoeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in het kader van dit privacybeleid en, indien nodig, om uw toestemming vragen.

Toestemming voor cookies met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs Cookie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg, Duitsland (hierna te noemen Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er in uw browser een Borlabs-cookie opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of het intrekken van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de cookieaanbieder Borlabs.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen totdat u ons vraagt deze te verwijderen of totdat u zelf het Borlabs-cookie verwijdert of totdat het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Meer informatie over de gegevensverwerking door Borlabs Cookie vindt u op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

De cookietoestemmingstechnologie van Borlabs wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 zin 1 lit. c GDPR.

Server logbestanden

De provider van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Tijd van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – de serverlogbestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

Wij bewaren de gegevens die u op het contactformulier invult, totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is (bijv. nadat aan uw verzoek is voldaan). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 par. 1 lit. b GDPR als uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang in de effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien hierom is verzocht.

De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op deze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de door u ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden ingevuld. Anders wijzen we de registratie af.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of technisch noodzakelijke veranderingen, zullen we het e-mailadres dat je tijdens de registratie hebt opgegeven, gebruiken om je op deze manier te informeren.

De tijdens de registratie ingevoerde gegevens worden verwerkt voor het uitvoeren van de gebruikersrelatie die door de registratie tot stand is gekomen en, indien nodig, voor het initiëren van verdere contracten (Art. 6 para. 1 lit. b GDPR).

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden door ons opgeslagen zolang u op deze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina wordt naast uw commentaar ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem een bericht plaatst, de gebruikersnaam die u hebt gekozen.

Opslagduur van de opmerkingen

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op deze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om juridische redenen moeten worden verwijderd (bijv. beledigende commentaren).

Wettelijke basis

De opmerkingen worden opgeslagen op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

5. Sociale media

Social media-plugins met Shariff

Op deze website worden plugins van sociale media gebruikt (bijv. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

U kunt de plugins meestal herkennen aan de respectieve logo’s van de sociale media. Om de gegevensbescherming op deze website te garanderen, gebruiken we deze plug-ins alleen samen met de zogenaamde “Shariff”-oplossing. Deze toepassing voorkomt dat de op deze website geïntegreerde plug-ins bij het eerste bezoek aan de site gegevens doorsturen naar de betreffende provider.

Pas wanneer je de betreffende plugin activeert door op de bijbehorende knop te klikken, wordt er een directe verbinding met de server van de provider tot stand gebracht (toestemming). Zodra je de plugin activeert, ontvangt de betreffende aanbieder de informatie dat je deze website met je IP-adres hebt bezocht. Als je tegelijkertijd bent ingelogd op je desbetreffende social media-account (bijv. Facebook), kan de desbetreffende aanbieder het bezoek aan deze website toewijzen aan je gebruikersaccount.

Het activeren van de plugin vormt toestemming in de zin van art. 6 lid 1 letter a GDPR. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd op deze website. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Analytics wordt geactiveerd via de Google Tag Manager en je kunt Google Analytics-tracking hier ook in- en uitschakelen:

Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract met Google afgesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gemaakt met uitspraken over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals beschreven in de paragraaf “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

Opslagduur

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Meer informatie hierover vindt u onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google Analytics Remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google Ads en Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk om de advertentiedoelgroepen die zijn gemaakt met Google Analytics Remarketing te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google Ads en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u hiervoor toestemming hebt gegeven, koppelt Google uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u zich aanmeldt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde gebruikers-ID’s die tijdelijk gekoppeld zijn aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor apparaatoverschrijdende reclame.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het samenvoegen van de gegevens die in uw Google-account zijn verzameld, is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u aan Google kunt geven of intrekken (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). Voor gegevensverzamelingsprocessen die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen het samenvoegen), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de websitebeheerder belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming zijn te vinden in het privacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Google Advertenties en Google Conversietracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Als onderdeel van Google Ads gebruiken we zogenaamde conversietracking. Wanneer je op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geplaatst voor conversietracering. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudig de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van “conversiecookies” en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Je kunt meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Facebook Pixel

Deze website gebruikt de bezoekersactiepixel van Facebook om conversies te meten. De aanbieder van deze dienst is Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens echter ook doorgegeven aan de Verenigde Staten en andere derde landen.

Hierdoor kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem; wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als exploitant van de site.

Facebook Pixel wordt gebruikt op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij effectieve reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in de instellingen voor advertenties onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je zijn aangemeld bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.U kunt tracking via de Facebook-pixel op elk moment voorkomen door op de Facebook Pixel deaktivieren te klikken.

De Facebook-pixel wordt geactiveerd via de Google Tag Manager. Je kunt Facebook Pixel tracking hier in- en uitschakelen:

7. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen verdere gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De gegevens die u invult op het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “unsubscribe” link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een dienst die onder andere kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. Als u gegevens invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd in overeenstemming met het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die is verzonden met MailChimp, maakt een bestand in de e-mail (bekend als een web beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Dit maakt het mogelijk om te bepalen of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke koppelingen eventueel is geklikt. Er wordt ook technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u niet door MailChimp wilt worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen we een link in elk nieuwsbriefbericht. U kunt zich ook rechtstreeks op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a GDPR). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of door de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast.

Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een gegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben een zogenaamde “Gegevensverwerkingsovereenkomst” gesloten met MailChimp, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden.

8. Plugins en tools

YouTube

Op deze website staan video’s van de YouTube-website. De beheerder van de website is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wanneer u een van onze websites bezoekt waarop YouTube is geïntegreerd, wordt er een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

YouTube kan ook verschillende cookies op jouw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken bij te houden, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen. De cookies blijven op je apparaat staan totdat je ze verwijdert.

Als je bent ingelogd in je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

9. Online marketing en partnerprogramma’s

Amazon partnerprogramma

De beheerders van deze website nemen deel aan het Amazon EU Partnerprogramma. Op deze website integreert Amazon advertenties en links naar de website Amazon.de, waarmee we geld kunnen verdienen door advertentiekosten terug te betalen. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te volgen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat je op de partnerlink op deze website hebt geklikt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de juiste berekening van zijn affiliatevergoeding. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor de opslag van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Raadpleeg het privacybeleid van Amazon voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

10. eCommerce en betalingsproviders

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b GDPR, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de service te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na afronding van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor online winkels, detailhandelaars en verzending van goederen

Wij geven persoonlijke gegevens alleen door aan derden als dit noodzakelijk is in het kader van de contractafhandeling, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsafhandeling. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor de overdracht. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

PayPal

Op deze website bieden we onder andere betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaalservice is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd).

Als u voor betaling via PayPal kiest, worden de betalingsgegevens die u invoert doorgegeven aan PayPal.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter a GDPR (toestemming) en art. 6 lid 1 letter b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

Klarna

Op deze website bieden we onder andere betalen met de diensten van Klarna aan. De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna te noemen “Klarna”).

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als je ervoor kiest om met Klarna te betalen (Klarna checkout solution), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van je. Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Klarna op de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/.

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de kassa-oplossing vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en geen schade veroorzaken. Ze blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Meer informatie over het gebruik van cookies van Klarna vindt u op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf.

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. a GDPR (toestemming) en Art. 6 para. 1 lit. b GDPR (verwerking voor de uitvoering van een contract). U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking op elk gewenst moment in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van de gegevensverwerking in het verleden.

11. Dienstverlener

Amazon Fulfilment (FBA)

Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener “Amazon” (Amazon EU S.à r.l., 5, Rue Plaetis 2338, Luxemburg) als onderdeel van “Fulfilment by Amazon”. Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan Amazon doorgegeven om de online bestelling te verwerken. De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het verwerken van de bestelling. Details over gegevensbescherming bij Amazon en het privacybeleid van Amazon kun je bekijken op de volgende link: //www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401

SAX Fulfillment und Logistik e.K.-Inh. Michaela Schumann

De bestelling wordt verwerkt door de dienstverlener Sax Marketing Service Michaela Schumann e.K., Neusser Str. 13-15 in 41065 Mönchengladbach). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden aan Sax Marketing Service Michaela Schumann e.K. doorgegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR uitsluitend voor de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit voor de afhandeling van de bestelling daadwerkelijk noodzakelijk is. Informatie over gegevensbescherming bij Sax Marketing Service Michaela Schumann e.K. en het privacybeleid van Sax vindt u op de website van Sax onder www.sax-fulfillment-logistik.de

Billbee

Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener “Billbee” (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold, Duitsland). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Billbee in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR uitsluitend voor het verwerken van de online bestelling. Je gegevens worden alleen doorgegeven als dit daadwerkelijk nodig is voor het verwerken van de bestelling. Details over gegevensbescherming bij Billbee en Billbee’s privacybeleid zijn te vinden op Billbee’s website op “billbee.de”.

Creditreform kredietcheck

We kunnen de gegevens met betrekking tot de respectieve koopcontracten verwerken en opslaan voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van het koopcontract en zolang we verplicht zijn om deze gegevens op te slaan vanwege wettelijke voorschriften, § 6 para. 1 lit. b) GDPR.

adelmayer Inh. Florian Butza bewaart en verwerkt klantgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Als onze facturen niet op tijd worden betaald, werken wij op het gebied van incasso samen met Creditreform Solingen Kirschner GmbH & Co KG, van wie wij de benodigde gegevens ontvangen. Hiervoor geven wij bijv. adres-, contactgegevens, contract-, factuur- en verzuimgegevens door aan Creditreform. Meer informatie over de gegevensverwerking bij Creditreform conform art. 14 EU GDPR kunt u vinden op www.creditreform-ORT.de/EU-DSGVO.

Creditreform Solingen Kirschner GmbH & Co KG is een agentschap voor consumentenkrediet. Het beheert een database waarin kredietwaardigheidsinformatie over particulieren is opgeslagen.

Op basis hiervan verstrekt Creditreform Solingen Kirschner kredietrapporten aan haar klanten. Tot de klanten behoren bijvoorbeeld kredietinstellingen, leasemaatschappijen, verzekeringsmaatschappijen, telecommunicatiebedrijven, bedrijven voor debiteurenbeheer, postorderbedrijven, groot- en detailhandelsbedrijven en andere bedrijven die goederen of diensten leveren. In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt een deel van de gegevens in de informatiedatabase ook gebruikt om andere bedrijfsdatabases te voeden, onder andere voor handelsdoeleinden.

In de database van Creditreform Solingen Kirschner worden met name gegevens opgeslagen over naam, adres, geboortedatum, eventueel e-mailadres, betalingsgedrag en aandelenbezit van personen. Het doel van de verwerking van de opgeslagen gegevens is het verstrekken van informatie over de kredietwaardigheid van de persoon in kwestie. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1f EU GDPR. Dienovereenkomstig mag informatie over deze gegevens alleen worden verstrekt als een klant op geloofwaardige wijze een legitiem belang kan aantonen om deze informatie te kennen. Als gegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EU, gebeurt dit op basis van de zogenaamde “standaard contractuele clausules”, die u kunt vinden onder de volgende link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001D0497&from=DE  of laat ze je vanaf daar opsturen.

De gegevens worden opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel van de opslag. In de regel is kennis vereist voor een eerste opslagperiode van drie jaar. Na afloop wordt gecontroleerd of opslag nog nodig is, anders worden de gegevens op de dag zelf gewist. Als een zaak is afgehandeld, worden de gegevens precies drie jaar na de afhandeling verwijderd. Inschrijvingen in het debiteurenregister worden overeenkomstig artikel 882e van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) na drie jaar vanaf de datum van de opdracht tot inschrijving verwijderd.

Legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1f EU GDPR kunnen zijn: kredietbeslissing, zakelijke initiatie, aandeelhoudersrelaties, claims, kredietbeoordeling, verzekeringscontract, handhavingsinformatie.

U hebt recht op toegang tot de door Creditreform Solingen Kirschner opgeslagen persoonsgegevens. Als de over u opgeslagen gegevens onjuist zijn, hebt u het recht deze te laten corrigeren of wissen. Als niet onmiddellijk kan worden vastgesteld of de gegevens onjuist of juist zijn, hebt u het recht om de betreffende gegevens te blokkeren totdat opheldering is verkregen. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u verzoeken deze aan te vullen.

Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van de door Creditreform Solingen Kirschner opgeslagen gegevens, hebt u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de herroeping.

Bij bezwaren, verzoeken of klachten over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Creditreform Solingen Kirschner. Hij zal u snel en vertrouwelijk helpen bij alle kwesties met betrekking tot gegevensbescherming. U kunt ook een klacht over de verwerking van gegevens door Creditreform Solingen Kirschner indienen bij de voor uw deelstaat verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming.

De gegevens die Creditreform Solingen Kirschner over u heeft opgeslagen, zijn afkomstig van openbaar toegankelijke bronnen, van incassobureaus en van hun klanten.

Om uw kredietwaardigheid te beschrijven, berekent Creditreform Solingen Kirschner een score voor uw gegevens. De scorewaarde omvat gegevens over leeftijd en geslacht, adresgegevens en in sommige gevallen gegevens over de betalingsgeschiedenis. Deze gegevens worden met verschillende wegingen meegenomen in de scoreberekening. Klanten van Creditreform Solingen Kirschner gebruiken de scorewaarden als hulpmiddel bij hun eigen kredietbeslissingen.

Recht van bezwaar:

De door Creditreform Solingen Kirschner opgeslagen gegevens worden verwerkt om dwingende gerechtvaardigde redenen van crediteuren- en kredietbescherming, die regelmatig zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. U kunt alleen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie en die moeten worden aangetoond. Als dergelijke bijzondere redenen kunnen worden aangetoond, worden de gegevens niet langer verwerkt. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor reclame- en marketingdoeleinden, worden de gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

Het verzamelen, doorgeven of op andere wijze verwerken van de persoonsgegevens van de klant voor andere doeleinden dan de doeleinden die in dit F punt 1. worden genoemd, is alleen toegestaan met hun uitdrukkelijke toestemming, Sectie 6 (1) (a) GDPR.

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie. Daarnaast worden de opgeslagen persoonsgegevens over het algemeen voor een periode van 6 maanden op verzoek verwijderd.

De klant heeft te allen tijde het recht om informatie op te vragen over alle persoonlijke gegevens die wij over hem hebben opgeslagen, de verwijdering, correctie en overdracht ervan aan een ander bedrijf. Hij heeft ook het recht om de omvang van de verwerking ten opzichte van ons te beperken.

Met betrekking tot inbreuken op gegevens is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Toestemming die is verleend in de zin van F (1) kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

12. Onze aanwezigheid in sociale media

Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De afzonderlijke sociale netwerken die we gebruiken, staan hieronder vermeld.

Sociale netwerken zoals Facebook, Google+ etc. kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bijv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze social media-aanwezigheden leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming. In detail:

Als u bent aangemeld bij uw sociale media-account en onze sociale media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het sociale mediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonlijke gegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende sociale mediaportaal. In dat geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de exploitanten van de sociale mediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame aan u worden weergegeven binnen en buiten de respectieve sociale media-aanwezigheid. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent aangemeld of bent aangemeld.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingsactiviteiten op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsactiviteiten daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de sociale mediaportalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende socialemediaportalen.

Wettelijke basis

Onze aanwezigheid op sociale media is bedoeld om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De analyseprocessen die worden geïnitieerd door de sociale netwerken kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die moeten worden gespecificeerd door de beheerders van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR).

Verantwoordelijke partij en handhaving van rechten

Als u een van onze social media sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. U kunt uw rechten (informatie, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegenover ons als tegenover de exploitant van het betreffende social media-portaal (bijv. Facebook) doen gelden.

Houd er rekening mee dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de social media-portals, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerkingsprocedures van de social media-portals. Onze mogelijkheden worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

Opslagduur

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de aanwezigheid van sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra het doel voor de opslag ervan niet langer van toepassing is, u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens die door de beheerders van sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de beheerders van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder is Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, Californië 94025, Verenigde Staten. Facebook is gecertificeerd in overeenstemming met het EU-VS-privacyschild.

We hebben een overeenkomst met Facebook gesloten over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum). Deze overeenkomst specificeert voor welke gegevensverwerkingen wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en log in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Details zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Details over hoe zij omgaan met je persoonlijke gegevens kun je vinden in het privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

 

13. Plugins en Tools

Vimeo

Deze website maakt gebruik van plugins van het videoportaal Vimeo. De provider is Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Wanneer u een van onze pagina’s met een Vimeo-video bezoekt, wordt er een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Hierdoor weet de Vimeo-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo verzamelde informatie wordt naar de Vimeo server in de VS verzonden.

Als je op je Vimeo-account bent ingelogd, stel je Vimeo in staat om je surfgedrag direct aan je persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen uit je Vimeo-account.

Vimeo gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting) om websitebezoekers te herkennen.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractuele clausules van de EU-Commissie en, volgens Vimeo, op “legitieme zakelijke belangen”. Details zijn hier te vinden: https://vimeo.com/privacy.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat deze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google WebFonts is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype gebruikt door uw computer.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

  0
  Je winkelmandje
  Je winkelmandje is leegNaar de winkel
   Calculate Shipping